Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztatónkban informáljuk arról, hogy a 2018. május 25. napjától az Európai PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (általános adatvédelmi vagy GDPR) rendelet az adatkezelési és adatvédelmi kérdéseket és különösen az arra adott jogszabályi válaszokat újra szabályozta. Ennek következtében meg kell felelni az ilyen tárgyú hatályos magyar jogszabályok ezen uniós rendeletnek. Ebből kifolyólag Magyarországon adatvédelmi és adatkezelési kérdésekben már nem csak az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az irányadó, hanem e rendelet is. Erre tekintettel adja ki a Társaságunk az Adatkezelési Tájékoztatóját.

Jelen tájékoztatás célja, hogy a Társaságunk biztosítsa annak kereteit, hogy az általa folytatott adatkezelések maradéktalanul megfeleljenek a hatályos jogszabályi elvárásoknak, egyben ügyfeleit arról, hogy adataikat jogszabályszerűen kezeli, azokat harmadik illetéktelen félnek nem adja ki. Erre tekintettel a Tájékoztatás a Társaságunk által adatkezelési tevékenysége során figyelembe veendő és követendő elveket, rendelkezéseket tartalmazza, mely előírásokat minden egyes adatkezelési folyamat során, annak teljes tartama alatt figyelembe kell venni.

Elolvasom a teljes dokumentumot (PDF)